กรุงไทยจับมือ มฟล. พัฒนา Smart University ขานรับยุทธศาสตร์ Nation e-Payment และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล

5

วันที่ 22 มี.ค.61 ที่อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Lrungthai Digital Platformในโครงการ Mae Fha Lung University 4.0 ขานรับยุทธศาสตร์ Nation e-Payment และ Thailand 4.0  ของรัฐบาล
รศ.ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การจัดทำโครงการ  Mae Fha Lung University 4.0 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  Nation e-Payment และ Thailand 4.0  ของรัฐบาล โดยมีธนาคารกรุงไทยร่วมผลักดันโครงการ ผ่านการสนับสนุนด้านนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย
ด้าน นายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยยกระดับความเป้นอยูู่ของประชาชน และเพิ่มศักยภาพการแข่างขันของประเทศ จึงได้ร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ด้าวสู่สังคมไร้เเงินสด ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริการเครื่องรูดบัตร EDC สำหรับส่วนราชการ และสำหรับร้านคึ้าธงฟ้า สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้น ธนาคารเล็งเห็นว่าสังคมในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเปผ็นต้นแบบของสังคมไร้เงินสด สามารถรถเริ่มใช่้นวัตกรรมต่างๆ ก่อนจะนำไปปรับใช้ต่อในวงกว้างเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย และประเทศให้ด้าวสู่สังคมไร้เงินสดต่อไป
สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในครั้งนี้ ธนาคารจะเป็นผู้ห้บริการจัดการทางการเงินในด้านต่างๆ ได้แก่การรับเงินบริจาค e-Donation เพื่อสันบสนุนทางการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือเพื่อการอื่นๆ ผ่านระบบดิจิทัลของธนาคาร โดยระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินบริจาค ให้แก่ผู้บริจาคโดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี บริการบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ University e-Money Card เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับบุคลากรในการใช้จ่ายเพื่อชำระเงินของหน่ยงานค่าสินค้า หรือบริการ บริการเครื่องรูดบัตร  EDC บริการ QR Code Payment เพื่อการรับชำระเงินของหน่วยงานและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย และอื่นๆอีกหลายบริการ  นอกจากนี้ยังได่้จัดพื้นที่ Krunfthai Digital Conner ใมนมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการธุรกรรม และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยให้คำปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.