กอ.รมน.ร่วมช่วยเหลือเกษตรได้รับผลกระทบโควิด -19

29

เวลา 10.00 วันที่ 14 พ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และ ร.ต.ไชยมงคล จี้ปัน หน.ชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ประสานงานร่วมกับ นายติณณภพ มะลิลา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย ในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ซึ่งสาขาเชียงรายรับผิดชอบ 5 ตำบล ได้แก่ ต.เวียง,ต.รอบเวียง,ต.ท่าสาย,ต.ดอยฮาง,ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบรายละ 10,000 บาท จำนวน 1,723 ราย และผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน จำนวน 2,364 ราย โดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่มาตรวจสอบ บัญชีธนาคารกรณีทบทวนสิทธิ์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย จำนวน 146 ราย ดำเนินการแก้ไขแล้ว 127 ราย คงเหลือ 19 ราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.