การประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายครั้งที่1/2564

175
16 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมการประชุมคณะกรรมการเผยแพร่พุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีพระรัตนมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ฝ่ายการคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ ฝ่ายฆราวาส ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและถวายความเห็น ตลอดทั้งข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดอยจำปี ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์กิจการพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ พร้อมกับให้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พัฒนาบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ ทักษะในการสื่อสาร และตรวจสอบบุคลากรด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีต่อกิจการพระพุทธศาสนา รวมถึงรณรงค์ สร้างเครือข่าย เผยแผ่ข่าวสารกิจการงานพุทธศาสนา ทั้งในพุทธจักรและอาณาจักรให้มั่นคงสถาพรสืบไป
อาจเป็นรูปภาพของ ตาราง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.