คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

1

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีความประสงค์ตรงกันที่จะให้มีการเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรร่วมกันให้เกิดศักยภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.