ความภูมิใจของชาวเทศบาลนครฯ อีกหนึ่งรางวัลพระปกเกล้า ปี 60 การันตี!! การทำงานเพื่อท้องถิ่นจนเป็นที่ประจักษ์

1

23559701_566356123706091_4238267273155867881_n

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ประเภท รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จากสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
“ถือว่าเป็นอีกรางวัลแห่งความภูมิใจของชาวเทศบาล การส่งเสริมสันติสุข ความปรองดอง สมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในเขตผ่านการเำเนินโครงการเกือบร้อยโครงการ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต ให้มีกระบวนการทำงานร่วมกันในการสร้างความสมานฉันท์ในบริบทของชุมชนตนเอง ต่อไป” นายกฯวันชัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.