ทน.ชร.รับมอบรางวัล พระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561

6

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ตัวแทนภาค ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม เข้ารับมอบรางวัล พระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561 จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธี โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาคัดเลือกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่นด้านเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ จึงทำให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเทศบาลนครที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำอันทรงเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้าครบทุกด้าน สำหรับพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.