ทน.เชียงรายจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

7

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นความร่วมมือระหว่างกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำเยาวชนกองทัพไทย ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อแสดงถึงการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม สนองตอบนโยบายรัฐบาลในด้านความปลอดภัย และความสะอาดเรียบร้อย เพ่อให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.