นครเชียงราย  รับรางวัลโล่เกียรติยศ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

2

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  รับรางวัลโล่เกียรติยศ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  พร้อมกับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ได้เข้ารับมอบรางวัลในด้านต่างๆ ในครั้งนี้ รวมกว่า ๑๐ รางวัล โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นแก่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา ตาม โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น โครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในรอบ ๓ ปีจะมีการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลเพียง ๑ ครั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมธนบุรีฮออล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.