นครเชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมือง

3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมือง ระหว่าง เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลดอยฮาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู องค์การบริหารวส่วนตำบลแม่กรณ์ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆร่วมกัน อันถือเป็นการบูรณาการการพัฒนาตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งจะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ90ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.