นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน

1

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา.๐๙.๐๐ น.นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดสำหรับเกษตรกรและประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบสารเคมีและให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเฝ้าระวังต่อไป ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ปี สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.