นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑

2

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ( กิจกรรมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหา ความต้องการของตนเอง และสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนของชุมชนได้อย่างถูกต้อง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.