นครเชียงราย เปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

1

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงรายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อปพร. ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างด้านนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เพิ่มพูนความรู้การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.