นครเชียงราย เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการหนุนเสริมขบวนการเงินบัญชีและการขับเคลื่อนเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงราย

2

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานมาณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการหนุนเสริมขบวนการเงินบัญชีและการขับเคลื่อนเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน การบัญชีของกลุ่ม และองค์กรในชุมชน และเพื่อยกระดับผู้นำในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และพัฒนาเป็นทีมวิทยากรกระบวนการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.