“นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากท้องถิ่น และการดูแลประชาชนทุกวัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19”

7

ในภาพอาจจะมี 1 คน

วันที่ 8 มิ.ย.63 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและผู้อำนวยการสังกัดการศึกษา 8 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ “เวทีนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย สถาบันพระปกเกล้า และ กสศ. จัดเสวนาถึงการส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่น ในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากท้องถิ่น และการดูแลประชาชนทุกวัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและครอบครัวภายหลังสถานการณ์” โดยมี ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวถึงผลความสำรวจ และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมเสวนาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.