นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

4

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับการสนุนจากมูลนิธิศักดิ์ พรทรัพย์ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ฝ่ายประธม เพื่อให้คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับรู้และประสบการณ์ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง และเพื่อให้คณะครูได้นำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.