ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1ประจำปี2564

2
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีนายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และผอ.สำนัก/กอง เข้าร่วม
โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายมีเรื่องเร่งด่วนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงรายในการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขอรับความเห็นชอบในการขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการเสนอญัตติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในการนี้สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย(ส.ท.) ในฐานะผู้แทนของประชาชน ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายต่อสภา เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ส่วนงานที่รับผิดชอบจำทำเสนอเป็นญัตติและดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุด ในส่วนของการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงรายครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามข้อกำหนดของสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.