ประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ( ชุมชนห้วยปลากั้ง , ชุมชนหัวฝาย )

1

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ( ชุมชนห้วยปลากั้ง , ชุมชนหัวฝาย ) เป็นการดำเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อมาสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน และการสร้างความรู้ความเข้าใจตามกรอบหลักการดำเนินการ ๑ๆ เรื่องอย่างมีแบบแผน สู่การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.