พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

321
16 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานใน “พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในรูปแบบ และจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ ของเทศบาลนครเชียงราย โดยมี นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และ นางสาววรรณภา พุทธจันทร์ หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
ทั้งนี้ กองวิชาการและแผนงาน งานจัดทำงบประมาณได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลนครเชียงราย ให้แก่ สำนัก/กอง สังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้แก่ กองวิชาการและแผนงาน,กองการแพทย์,กองสวัสดิการสังคม,กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.