พ่อเมืองเชียงราย มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ กว่า 1,000 คน พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หวังเป็นกำลังสำคัญพัฒนาจังหวัด และประเทศชาติ

8

 

 

วันนี้(3มี.ค.)ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรวมทั้งสิ้น 1,153 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 599 คน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 504 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 50 คน มีผู้ปกครองมาร่วมความแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้กล่าวให้โอวาทให้กับนัเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2560 ของวิทลัยอาชีวศึกษา ว่า ขอแสดงชื่นชม และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่มีความเพียรและมุ่งมั่นจนสำเร็จการศึกษาตามที่ตนเองได้มุ่งหวังไว้ รวมไปถึงแสดงความยินดีกับผู้ปกครองของผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและบ่นเพาะให้สำเร็จได้ถึงจุดหมายอย่างสง่างามในวันนี้

นอกว่านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยังได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานให้แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 มาเพื่อความเป็นศิริมงคลและให้แง่คิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีความว่า ความสำเร็จในการศึกษาที่ได้รับนี้ ก็ด้วยทุกคนได้ฝึกฝนเรียนรู้วิชาการต่างๆทั้งด้วยการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และการวิเคราะห์ วิจารณ์ด้วยเหตุผลความถูกต้องและสรุปลงเป็นหลักวิชาการที่แน่ชัดทั้งปฏิบัติ ทดสอบได้ครบถ้วยตามหลักสูตร จึงได้รับปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองวิทยะฐานะ

การทำงานก็เช่นกัน ทุกคนต้องพยายามศึกษาพื้นฐานโครงสร้างของงานพร้อมกับแนวทางปฏิบัติให้ครบถ้วน สิ่งใดความปฏิบัติก่อน สิ่งใดควรปฏิบัติภายหลังก็ปฏิบัติให้พอเหมาะกับความต้องการ แก่สถานการณ์และความจำเป็น ถ้าทุกคนศึกษางานที่ทำจนเข้าใจถ่องแท้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พอเหมาะพอดี ตรงเป้าหมาย ก็เชื่อได้ว่าแต่ละคนจะได้รับความสำเร็จที่ดี ที่สูงยิ่งกว่าปริญญาบัตร คือ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานอย่างแน่นอน

“นักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้เข้ารับประกาศนียบัตร อันบ่งบอกถึงความสำเร็จทางการศึกษาของทุกคน ซึ่งมาจากความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบของสถานศึกษา ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาทุกคนจึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะวิชาชีพของตน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี และจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาจังหวัด และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป”นายณรงค์ศักดิ์กล่าว

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.