รองนายกรัฐมนตรี เยือนมหาวิทยาลัย นำ 6 หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ บูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

1

BCR_4637

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ด้านงานวิจัย ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย พร้อมให้นโยบายเรื่อง ‘การพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ’
พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดพิธีลงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาประเทศ
โดยมีกรอบความร่วมมือที่หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยภาครัฐจำนวน 6 หน่วยงานกับ มฟล. ทำความร่วมมือกันเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่นำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ
หลังจากพิธีลงนามคณะรองนายกรัฐมนตรี ยังได้เยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ มฟล. อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสวนสมุนไพร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โรงงานผลิตยาสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สวนสมุนไพรมหาวิทยาลัย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.