มฟล.พร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

18

 

มฟล. พร้อมต้อนรับนักศึกษา เข้มมาตรการด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน ตลอดจนเตรียมทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาท รองรับนักศึกษาขาดแคลน-ได้รับผลกระทบโควิด – 19
.
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางกิจกรรม ‘อธิการบดีพบผู้ปกครอง’ ที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live : MFUconnect ไปเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่มหาวิทยาลัยจัดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยจำนวนกว่า 3,600 คน โดยทั้งหมดได้เดินทางเข้าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกิจกรรม how to live and learn ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนด้วยสื่อภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรต่อไป ทั้งในส่วนของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในช่วงวันที่ 10 -23 สิงหาคม 2563 เพื่อพร้อมสำหรับเปิดเทอมในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
.
โดยอธิการบดี ได้กล่าวถึงมาตรการเข้มในด้านสุขอนามัย การดูแลให้พื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดที่ได้รับการสัมผัสบ่อย ไม่ว่าจะเป็นราวจับหรือปุ่มลิฟต์ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทั้งในชั้นเรียนและในพื้นที่ใช้สอยร่วมกันในโอกาสต่างๆ อย่างโรงอาหารหรือห้องสมุด เป็นต้น และมหาวิทยาลัยยังได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ถนน ป้ายสัญลักษณ์ เป็นต้น เพื่อต้อนรับนักศึกษาให้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างดีที่สุด
.
สำหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอน New Normal มหาวิทยาลัยได้ปรับให้เป็นแบบ blended learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน ซึ่งเป็นโปรแกรมทางการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กับการสอนในชั้นเรียน มีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นฐานในการเรียนรู้ ส่วนเนื้อหามีการจัดเตรียมโดยคณาจารย์ ออกแบบใช้เทคโนโลยีให้เกิดการเรียนออนไลน์มากขึ้น และมีชั่วโมงเรียนที่ได้มาพบอาจารย์ ซึ่งเป็นช่วงของการได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซักถาม ซึ่งเป็นการสร้างทักษะสำคัญของบัณฑิตในศตวรรษ 21
.
ในส่วนของการปรับการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ มหาวิทยาลัยได้เพื่อตัวช่วยให้กับคณาจารย์โดยจัดตั้ง mfu innovation hub ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีและเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้แบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่ม ฮอตสปอต Wi-Fi ให้บริการซิมฟรีสำหรับนักศึกษา เปิดพื้นที่ M learning space ให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้นักศึกษามาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
.
อธิการบดี ยังได้ย้ำประเด็นหนึ่งที่สำคัญต่อผู้ปกครองและนักศึกษาว่า มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ‘จะไม่มีนักศึกษาคนใดออกจากการศึกษาเพราะความยากจน’ ตามแนวคิดที่อธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ซึ่งทั้งนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มหาวิทยาลัยเตรียมทุนการศึกษาหลากหลายประเภท ทั้งทุนกู้ยืม ทุนให้เปล่า หรือเงินยืมแบบฉุกเฉิน ตลอดจนคูปองอาหาร สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น เปิดยื่นความประสงค์ได้ที่ฝ่ายทุน ส่วนพัฒนานักศึกษา โดยทุนดังกล่าวมีเงินที่ได้รับการสนับสนุนหรือบริจาคเข้ามาหมุนเวียนอยู่ราวปีละ 20 ล้านบาท
.
นอกจากนี้ได้ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ทั้งกิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมสำหรับต้อนรับนักศึกษาใหม่บางส่วนดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้เลย บางอย่างที่ต้องลงพื้นที่จริงอย่างกิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า ซึ่งมีการเลื่อนออกไปก่อน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.