มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลนครเชียงรายลงนามความร่วมมือโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

1

ในภาพอาจจะมี 2 คน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ”โครงการเมืองอาหารปลอดภัย” ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัยศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายสู่การเป็น “เมืองอาหารปลอดภัย” โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะอาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีผลผูกพันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน และการลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะเริ่มขึ้นนับต่อจากนี้

ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การยกระดับองค์ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

การพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

การปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีจิตสำนึกและตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข

การเผยแพร่และนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกสู่ชุมชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.