(มีคลิป)พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

31

เมื่อวันที่ (4 พ.ย. 63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมการตรวจหาเชื้อโควิด – 19โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สายนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ พันเอก สัมฤทธิ์ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3กองกำลังผาเมือง นำหน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตลอดจน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ทีปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยกิจกรรมดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานอุปกรณ์ภายในรถที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในโรงเรียน วัดชุมชนแออัด และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ทั่วประเทศ

สำหรับ จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานครจัดโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกพร้อมทั้งฝึกซ้อมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
โดยเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563ที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอแม่สาย แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ บุคลากร จิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจสกัดคัดกรอง ตามแนวชายแดน ไทย เมียนมา เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ชื่นชมเจ้าหนที่ทุกฝ่ายที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมและการตรวจวัดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19ทุกระดับขั้นตอนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังรักษามาตรการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการเกิดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19โดยเฉพาะตามแนวชายแดนเข้มงวดกวดขันทุกช่องทางทั้งฝั่งเราและฝั่งประเทศเพื่อบ้านได้มีการประสานงานกันตลอดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมา ถึงมาตรการต่างๆของรัฐบาลและส่วนกลางอย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.