ม.ราชภัฏเชียงรายจัดงานเกษตรแฟร์เชียงรายพบอาหารแปลก”พิซซ่าดักแด้”(มีคลิป)

6

1

เวลา 10.00 น.วันที่ 26 ก.พ.61 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 ซ่งจัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.โดยมี ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมการเสวนาเรื่องปีแห่งการเกษตรชาติพันธุ์ นิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรของเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

ภายในงานนอกจากจะมีสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีและการนำผลผลิตมาแปรรูปปรับใช้ให้เหมาะ กับยุคปัจจุบัน นอกจากยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ จากการเกษตร โดยภายในอาคารมีการจัดแสดงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่ามีอาหารแปลกตา เช่น พิซซ่าหน้าดักแด้ โดยมีการจัดแสดงการผลิตตั้งแต่การทำแป้ง การตัดแป้งและทำแผ่น การใส่ส่วนผสมต่างๆ เหมือนพิซซ่าทั่วไปแต่มีความพิเศษที่มีตัวดักแด้ตัวเขื่องที่ทอดกรอบแล้วลงไปแล้วแล้วโรยตามด้วยมอสซาเรนล่าซีส นำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์นาน 12-15 นาทีก็นำออกมารับประทานได้ซึ่งสร้างความสนใจกับผู้ไปชมงานเป็นอย่างมาก

3

ขณะเดียวกันมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองเชียงแสน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวจากพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แล้วนำมาใส่บรรจุพันธุ์เป็นข้าวอินทรีย์หลากหลาย เช่น ข้าวจ้าวไร่หัวแดง ข้าวก่ำนา ข้าวเหนียวเปลือกแดง

5

ด้าน ดร. ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่าปัจจุบันโครงการพยายามอนุรักษ์ไว้ซึ่งข้าวพันธุ์พืชเมืองเชียงแสนโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการสำรวจจนพบประโยชน์จากข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นต่างๆ ดังกล่าวมากมาย จึงได้ขยายกิจกรรมอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน พัฒนาร่วมกับชุมชน วิจัย ฝึกอบรม ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป

8

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.