ลูกหลานชาวเชียงรายในการแข่งขันทักษะระดับประเทศครั้งที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด

1

8 ส.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่างานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 จัดที่จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ถือเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพหรือความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล ,พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ,ให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ,เสริมการบริหารจัดการการศึกษาเชิงดุลยภาพตามหลักธรรมาภิบาล ,ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่นและอาเซียน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

โดยเช้านี้ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อสามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มอีก 1 เหรียญ “โครงงานศิลปะ ป.4-6”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.