สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ติดตามติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พระราชดำริ ในพื้นที่เชียงราย

3

IMG_6581

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ติดตามติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

IMG_6611

 

วันนี้ (6 ก.พ. 60) เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง พระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ติดตามการดำเนินงานพร้อมกับเยี่ยมพบปะราษฎร ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้บังเกิดความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับราษฎรต่อไป โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พันเอกสุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

IMG_6671

 

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ประกอบกับพื้นที่อยู่ติดแนวชายแดนเป็นทางผ่านของขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของราษฎร จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยทรงเน้นเรื่องการให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมผสานกลมกลืนใช้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมกับพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมความว่า “…ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำโดยเน้นการปลูกนางพญาเสือโคร่งเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต…”

ปัจจุบันโครงการฯ ได้แบ่งการดำเนินงานในพื้นที่แต่ละด้านคือ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำให้กลับคืนความสมบูรณ์ด้วยการสร้างฝายทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น รวมทั้งป้องกันรักษาป่าให้คงความสมบูรณ์โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังทำแปลงสาธิตการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ความรู้การทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการจ้างงานให้ราษฎรมีรายได้ในขณะเดียวกันก็ยังได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรแผนใหม่การทำเกษตรอินทรีย์ เมื่อเกิดความชำนาญแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้โดยสถานีฯ เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา นอกจากนี้ในปี 2557 ยังส่งเสริมการปลูกชาเจียวกู่หลันเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และการทำนาแบบขั้นบันไดแทนการปลูกข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตต่ำและใช้พื้นที่มาก ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาแบบขั้นบันไดไปแล้วจำนวน 118 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 600 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 1,000ไร่ ส่งเสริมอาชีพประมงและปศุสัตว์เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคและอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังมีด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขอนามัยในชุมชน รวมถึงการให้บริการขั้นพื้นฐานทั้งด้านการศึกษา

สาธารณูปโภค สวัสดิภาพและความปลอดภัย ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 15,000 เป็น 50,000 -65,000 บาท สำหรับแผนงานที่จะดำเนินงานต่อไปคือการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.