สสส. ร่วม ทน.เชียงราย ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง หรือรถโค้ช สัมผัสภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน

213

วันที่ 23 พ.ย.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง หรือรถโค้ช สัมผัสภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน

นายวันชัย กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง หรือรถโค้ช ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะได้สัมผัสกับภูมิปัญญา ศิลปะพื้นบ้าน และสนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชน ซึ่งรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว ที่ทางผม ได้วางไว้มานานกว่า 7 ปี และพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช ได้ต่อยอดมาจาก โครงการ ”เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน” จุดท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยมีเส้นทาง คือจุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราช จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ จุดที่ 3 วัดพระสิงห์ จุดที่ 4 วัดพระแก้ว จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ จุดที่ 9 สวนตุงและโคมฯ จุดที่10 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค(พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์) จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง จุดที่ 12 วัดพระนอน และส่งเสริมให้เกิดเส้นทางที่ 2 ขึ้น คือ “เส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีชีวิตชุมชน” เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ เริ่มเดินทางจากจุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown จุดที่ 2 วัดเชียงยืน จุดที่ 3 วัดเชตุพน จุดที่ 4 หอศิลป์ไตยวน จุดที่ 5 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 6 หอนาฬิกานครเชียงราย จุดที่ 7 วัดพระแก้ว จุดที่ 8 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค(พิพิธภัณฑ์บ้านหมอบริกส์) และจุดที่ 9 โบสถ์คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและอำนวยความ สะดวกในการเดินทางแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้บริการข้อมูลเส้นทางรถรางแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและประทับใจ

ด้านนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ได้สนับสนุนให้เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการศึกษาข้อมูลชุมชน รวมถึงทุนทางสังคมในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่อยู่ในชุมชน และสามารถใช้ทุนและศักยภาพของชุมชน อาทิ ปราชญ์ชุมชน แกนนำผู้สูงอายุ จิตอาสา หนุนเสริมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ทาง สสส. จึงได้ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.