องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัด “โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์”

13

4

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้แก่นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.