อธิการบดี มฟล. หวังนักศึกษาใหม่เป็นตราประทับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,600 คน จาก 13 สำนักวิชา ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมอบโอวาทแก่บรรดานักศึกษาใหม่ ในการปรับตัวใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองของโลก รวมทั้งบอกเล่าความเป็นมาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ ความมุ่งหวัง ตลอดจนอัตลักษณ์สำคัญของการเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงที่ทางมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้แก่นักศึกษาในทุกรุ่น จนถึงรุ่นที่ 20 ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเคารพความเป็นพี่เป็นน้อง เคารพระเบียบวินัยของสังคม เคารพวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หล่อหลอมให้มีความสามัคคี รู้จักการเสียสละและมีน้ำใจไมตรี รวมทั้งปรับตัวได้ท่ามกลางสังคมหลากหลายวัฒนธรรม

 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสรุปว่า ความรู้ดี มีวินัย ได้ภาษา กล้าสร้างสรรค์ ทำงานได้ในสังคมต่างวัฒนธรรม

“หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ จบการศึกษาออกไปเป็นที่พึ่งพิงของครอบครัวได้ ลูกทุกคนเป็นความวังของพ่อแม่ เป็นหน้าเป็นตา รวมทั้งเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ถ้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาเก่งขึ้นไม่ได้ ถือว่ายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ แต่ที่สุดแล้วตัวนักศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ที่จะทำให้ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยสำเร็จได้ อันความสำเร็จหรือคุณภาพนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ แต่เกิดจากความตั้งใจให้เกิดคุณภาพ กับการเรียนก็เช่นเดียวกัน นักศึกษาจะจบออกไปเป็นคนคุณภาพได้ เกิดจากความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน สิ่งที่อยากให้เป็นตราประทับอยู่ในบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็คือคุณภาพ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.