อธิการบดี “วันชัย” ย้ำมุ่งขับเคลื่อน มฟล. สู่ความเป็นนานาชาติ

1
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี มฟล. โดยมี พล.อ.สำเภา ชูศรี นายกสภา มฟล. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ พล.อ.สำเภา เปิดเผยว่า ตามที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี มฟล. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สภา มฟล. จึงได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดี มฟล. คนใหม่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันก่อนหมดวาระ ซึ่งได้มีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน โดยมี ผศ.ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานใน มฟล. เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมเข้าสู่กระบวนการสรรหา ซึ่งปรากฎว่าทุกหน่วยงานได้เสนอเพียงรายชื่อเดียวคือ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ คณะกรรมการสรรหาจึงได้กลั่นกรองอย่างรอบด้านก่อนเสนอให้ สภา มฟล. พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ รศ.ดร.วันชัย ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มฟล. อีกวาระ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าประชาคม มฟล. เห็นพ้องที่ต้องการให้ รศ.ดร.วันชัย ได้ทำหน้าที่พัฒนาขับเคลื่อน มฟล. ต่อไป ด้วยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาที่ทำให้ มฟล. มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง มฟล. มาแต่เริ่มต้น
ด้าน รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า เป็นความไว้วางใจจาก สภา มฟล. และประชาคมชาวมฟล.ที่ตนพร้อมที่จะทุ่มเททำงานพัฒนาการอุดมศึกษาไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการ มฟล. สู่ความเป็นนานาชาติ ท่ามกลางการแข่งขันมากมาย ขณะเดียวกันจะพยายามสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อสืบสานการดำเนินงานพัฒนา มฟล. ให้มีความต่อเนื่องต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.