อบจ.เชียงราย ร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

1

1

วันที่ 22 มกราคม 2559 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 “สังคมบูรณการด้านการเข้าถึง เพื่อการเสริมพลังเพื่อคนคนทั้งมวล” โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา และการเรียนรู้เพื่อสามารถดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการผลงานขององค์กรด้านคนพิการ การสาธิตการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การให้บริการแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตลอดจนกิจกรรมอีกมากมาย ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนนรู้และนันทนการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.