อบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย

4

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การหลบหนีภัย การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การช่วยเหลือในด้านอื่น และสามารถนำไปปฏิบัติในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมถึงพนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงรายจะได้มีความรู้ในการหลบหนีภัยและสามารถนำไปปฏิบัติหากเกิดสาธารณภัยขึ้นจริง พร้อมนำสับปะรดที่ซื้อจากการช่วยเหลือเกษตรกรแจกจ่ายให้กับพนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.