อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ

1

20160721150759nrZK

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้พนักงานและประชาชนที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างถูกวิธี สามารถปรับภูมิทัศน์ของเมืองเชียงรายสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และมีความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.