เชียงราย ผู้ป่วยโควิด สะสม 281 ราย รักษาหายแล้ว 58 ราย พบผู้ป่วยจากภายในจังหวัดแล้ว 171 ราย

237

วันที่ 24 เม.ย. 64 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงราย พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 ราย ผู้ป่วนสะสม 281 ราย รักษาหายแล้ว 58 ราย โดยยังรักษาอยูทั้งสิ้นจำนวน 223 ราย โดยแบ่งเป็นที่โรงพยาาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 61 ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 122 ราย Hospitel 40 ราย สำหรับ ผู้ป่วยแยกเป็นรายอำเภอ ที่ อ.เมือง 106 ราย อ.แม่สาย 84 ราย อ.พาน 24 ราย อ.แม่จัน 11 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 10 ราย อ.แม่ลาว 9 ราย อ.เทิง 6 ราย อ.เชียงของ 6 ราย อ.เวียงป่าเป้า 6 ราย อ.เชียงแน 5 ราย อ.แม่สรวย 4 ราย อ.พญาเม็งราย 4 ราย อ.ขุนตาล 3 ราย อ.เวียงแก่น 2 ราย อ.เวียงชัย 1 ราย โดยจากจำนวนทั้งหมดแบ่งเป็นติดเชื้อจากต่างจังหวัด 110 ราาย ติดเช้อในจังหวัด 171 ราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.