เทศบาลนครเชียงรายจัดงานวันเทศบาลประจำปี2557 จัดพิธีทำบุญพัฒนาเมืองปลูกต้นไม้กลางเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน

5

2 (1)

 

 

เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557 ชูความเป็นเลิศ ขององค์กร รวมพลังความสามัคคี จัดพิธีทำบุญสำนักงานร่วมกันพัฒนาเมืองเชียงราย พร้อมปลูกต้นไม้กลางเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “ด้วยในวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้เทศบาลพิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้เป็นที่ปรากฏแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ ภารกิจที่สำคัญของเทศบาล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสามัคคี และสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและประสานความเข้าใจอันดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป”

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ได้มีสาร วันเทศบาล ประจำปี 2557 โดยได้เน้นย้ำให้เทศบาลต่างๆ ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐอย่างจริงจัง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาเมือง การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องระบบงบประมาณและการคลัง การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษา และการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล แจ้งให้นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลได้ทราบเพื่อร่วมกันพัฒนา และปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความผาสุกแก่พี่น้องประชาชน

นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับในปีนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ในการร่วมกันพัฒนาล้างทำความสะอาดถนนอุตรกิจ ถนนบรรพปราการ และถนน ธนาลัย ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักภายในเขตเทศบาล จากนั้นเวลา 08.30 น. จะมีการประกอบพิธีทำบุญทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และในเวลา 10.00 น.พนักงานเทศบาลทุกคนจะร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณกลางเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน ซึ่งอยู่บริเวณหลังโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ฯ หลังจากที่ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วทุกคนจะกลับมาร่วมกันในพิธีรดน้ำดำหัวข้าราชการบำนาญของเทศบาลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พร้อมร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างมีความสุข”

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.