เทศบาลนครเชียงรายจัดเตรียมสถานที่และขั้นตอนในการรับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

286
6 ก.พ.64 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงรายได้จัดเตรียมสถานที่ และขั้นตอนในการรับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.