เทศบาลนครเชียงรายนำเสนอการจัดการที่ดี “ศูนย์ SMART-NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม”

1

วันที่ 25 พ.ค.63 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการ การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนิน”โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ 2563 “ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งในปีนี้นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ตัวแทนชุมชน ฯลฯ นำเสนอข้อมูลการทำงานทุกกองของเทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมนำเสนอรางวัล “การจัดการที่ดี” รวบรวมการนำเสนอการทำงานในด้านต่างๆ ในหัวข้อ “ศูนย์ SMART-NET เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม” ที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาเมือง

ทั้งนี้ การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประเภทโดดเด่น ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ผ่าน Online Application Zoom, Microsoft Teams, Google Chat เพื่อรับการตรวจ ประเมินโครงการนวัตกรรม แนวคิดเรื่องSmart City หรือเมืองอัจฉริยะซึ่งการพัฒนาเมืองจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.