เทศบาลนครเชียงรายร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น

245
18 มิ.ย.64 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง และดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมการประเมินศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงรายในการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ) ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ Google Meet) ตามเกณฑ์ให้คะแนน
ทั้งนี้ โครงการประกวดองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับ และเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.