เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

5

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม ให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและชมผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม โดยเทศบาลนครเชียงรายได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตามแนวคิดที่ว่า “เปลี่ยนภาระให้ เป็นพลัง” เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเน้นการทำงานเชิงรุก ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ “Health literacy” โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายและองค์กรภาครัฐ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมจากภาคีความร่วมมือและชุมชนในพื้นที่ โดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์แนวทางเพื่อพัฒนาเป็นโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้กิจกรรมที่ทำนั้นตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย จะเป็นผู้มีสุขภาพดี มีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีองค์ความรู้ พึ่งตนเอง มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข และมีจิตอาสาเป็นเสาหลักของสังคมไทย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.