เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๙

4

6

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปรับโล่รางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๘ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.