เทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

3

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ( กิจกรรมสร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในหารจัดการบริหารจัดการองค์กรและเครือข่ายนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และผ่านกระบวนการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เกิดทัศนคติที่ดีและปลูกฝังจิตสำนึกต่อองค์กรและผู้อื่น ณ โรงแรม Happy City จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.