เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

3

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน ที่เข้าร่วมอบรมนำความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกวิธี และสามารถลดต้นทุนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.