เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน

2

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคาร Downtown ) โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายภาสกร บัญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน มีแนวทางการดำเนินงานเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว เข้าด้วยกัน เพื่อบูรณาการในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร การจำหน่ายสินค้า บริการระบบอินเตอร์เนต wi-fi ซึ่งการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่เชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.