เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1

20180118123944d7mi

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมเยี่ยมชม การแสดงผลงานของนักเรียนตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียน และผลงานทางด้านวิชาการหลายแขนง รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพ  รวมทั้งกิจกรรม และสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ  รวมถึงเอกสารการจัดการพัฒนาด้านงานประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างครบครัน  ถูกต้องและเหมาะสมตามเกณฑ์การประเมินฯ เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.