“เทศบาลนครเชียงราย 1 ในสมาชิกยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทยเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 สาธารณรัฐโคลอมเบีย”

2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายจักรพงษ์ แสงบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนันทลี ลายจุด นักวิเคราะห์และแผนปฎิบัติการ เทศบาลนครเชียงราย พร้อม อาจารย์อรนิช สำลีวงษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมประชุมนานาชาติ กับองค์การยูเนสโก ด้านเมืองแห่งการเรียนรู้เครือข่ายด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “Inclusion-A principle of Lifelong Learning and sustainable cities” ณ เมืองเมเดยิม สาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์การยูเนสโก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 650 คน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆได้พบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือใหม่ๆ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการศึกษาที่จะช่วยยกระดับสังคม ภายใต้มุมมองของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.