เปิดการประชุมชี้แจงการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )

1

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นของการปรับปรุงอัตราค่าป่วยการของอสม. จากเดิมที่ไม่มีการปรับเพิ่มมาเป็นเวลานาน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของ อสม.ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ90ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.