เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครเชียงราย

4

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายดำรง พุฒตาล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และผู้ก่อตั้งนิตยสารคู่สร้างคู่สมที่ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสวนอาหารเอกโอชา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.