เปิดโครงการฮักบ้านเฮา ครั้งที่ ๑๕

11

20171215133827jv4P

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการฮักบ้านเฮา ครั้งที่ ๑๕  พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ปราชญ์ชาวบ้าน ในด้านต่างๆ  เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมล้านนาอันดีงาม เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการใช้ชีวิต ให้แก่ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้วัฒนธรรมล้านนาทั้งด้านวิถีชีวิต อาหาร ภาษา การแต่งกาย นาฏศิลป์ ฯลฯ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อการเรียนรู้ แก่ผู้เรียน การแสดงผลงานทางวิชาการฯ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่กับลูกหลานในท้องถิ่นสืบไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.