เปิด โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

2

20171120103906NtEe

20 พ.ย.60 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และร่วมเสวนาวิชาการ ซึ่งภายในงานยังพบกับกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมแนะนำหลักสูตรโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ นิทรรศการทางวิชาการ และผลงานนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ ศักยภาพด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปหัตกรรม นับว่าการจัดงานครั้งนี้มีคุณค่ายิ่ง ส่งผลให้การพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งสร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม ซึ่งถือว่า เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.