โครงการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการแต่ละระดับในการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

294
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล (video Conference) “โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี “ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของโลกและประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ของทุกภาคส่วนที่เป็นกําลังสําคัญ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการแต่ละระดับในการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจัดทํา โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กฎหมายกําหนด
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.